Sarrerak Zumaia
Sarrerak Zumaia

Lege-oharra – Aviso Legal

Webgune hau Zumaiako UDALARENTZAT sortu da, informazio gisa, eta AISILAN XXI SLk kudeatzen du. Orrialde honetan sartzeak honako termino eta baldintza hauek ezagutzea eta onartzea dakar:

1. Webgunearen titulartasuna

https://sarrerakzumaia.eus/ domeinuaren izena B95193827 zenbakidun IFK duen eta helbide soziala San Miguel, Nº 8 – 1 – 48340 AMOREBIETA (BIZKAIA) duen AISILAN XXI SL izenean erregistratuta dago. Harremanetarako telefonoa (+34) 946 730652 da, eta helbide elektronikoa, admin@aisilan.com.

2. Webgunearen jabetza intelektuala

Webgune honen edukiaren jabetza intelektualaren eta diseinu grafikoaren eskubide guztiak ZUMAIAKO UDALA dira erabat, eta berari dagokio horiek ustiatzeko eskubideak esklusiboki baliatzea.

Beraz, debekatuta dago horiek erreproduzitzea, banatzea, jendaurrean jakinaraztea eta eraldatzea, osorik edo zati batean, ZUMAIAKO UDALA berariazko baimenik gabe. Era berean, webgune honetako ikurrak, markak, izen komertzialak edo edozein motatako zeinuak legez babestuta daude.

3. Webgunearen edukia eta estekak

ZUMAIAKO UDALA ez du beren gain hartuko webguneko edukiak gaizki erabiltzearen erantzukizunik, eta erantzukizuna horietara sartzen den edo horiek erabiltzen dituen pertsonarena baino ez da izango. Era berean, ez du inolako erantzukizunik izango https://sarrerakzumaia.eus/ edo https://sarrerakzumaia.eus/ orrialdeetatik, esteken bidez, eskura daitezkeen hirugarrenen webguneetan jasotako informazioarengatik. Esteka horiek informatzeko helburua dute, eta ez da inolako gonbidapenik egiten helmugako webgunean eskaintzen diren produktuak edo zerbitzuak kontratatzeko. ZUMAIAKO UDALA benetan jakiten badu esteka horietatik bidaltzen den jarduera edo informazioa legez kontrakoa dela, delitua dela edo kalte egin diezaiekeela kalte-ordaina jaso dezaketen hirugarrenen ondasun edo eskubideei, behar den arduraz jokatuko dute dagokion esteka ahalik eta lasterren ezabatzeko edo baliogabetzeko .

4. Webgunea eguneratzea eta aldatzea

ZUMAIAKO UDALA enpresak eskubidea izango dute webgunean dagoen informazioa eguneratzeko, aldatzeko edo ezabatzeko, bai eta konfiguratzeko edo aurkezteko ere, edozein unetan, aldez aurretik abisatu gabe eta hori egiteko inolako erantzukizunik hartu gabe.

5. Alderdi teknikoei buruzko argibideak

ZUMAIAKO UDALA ez du beren gain hartuko ekipamendu informatikoetan izandako arazo teknikoen edo akatsen ondoriozko erantzukizunik, baldin eta arazo edo akats horiek ZUMAIAKO UDALA egotzi ezin bazaizkio, eta arazo edo akats horiek Interneteko sareko konexioan gertatzen badira, edo hirugarren pertsonek eragin baditzakete beren kontroletik kanpo dauden legez kanpoko esku-sartzeen bidez.

ZUMAIAKO UDALA ez du bermatuko sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo webgune honetako edo hirugarrenen webguneetako erabiltzaile-fitxategietan kalteren bat eragin dezaketen birusik edo bestelako elementurik ez egotea, eta, beraz, ez du beren gain hartuko arrazoi horiengatik sor daitezkeen arazoen erantzukizunik.

Era berean, ez du erantzukizunik izango erabiltzaileak akatsen edo akatsen ondorioz izan ditzakeen kalte edo arazoen aurrean eta beste iturri batzuetatik datorren informazioa ematen duenean egindako akats edo hutsegiteen aurrean.

6. Erabiltzailearen datuen tratamendua.

Webguneko formulario bakoitzean adierazitakoa gorabehera, erabiltzaileak bere datu pertsonalak ematen dituenean, berariazko baimena emango dio ZUMAIAKO UDALA bere datu pertsonalak inprimaki horietan adierazitako helburuetarako modu automatizatuan tratatzeko.

ZUMAIAKO UDALA enpresak bere titulartasuneko fitxategi batean sartuko dituzte erabiltzaileak emandako datuak, Datuak Babesteko Agentziari behar bezala jakinarazita. ZUMAIAKO UDALA ez dizkiete datuak hirugarrenei lagako edo jakinaraziko erabiltzailearen baimenik gabe. Erabiltzaileak ZUMAIAKO UDALA jo ahal izango du datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko edo horien aurka egiteko.

7. Legeria eta jurisdikzio aplikagarria.

Ondorio guztietarako, erabiltzaileekiko harremanak, webgune honetan jasotako zerbitzuak ematearen ondoriozkoak, Espainiako legediaren eta jurisdikzioaren mende egongo dira.

8. Kreditu-txartelei lotutako datu pertsonalak ez dira gordeko https://sarrerakzumaia.eus/ webgunean, ordainketa-pasabidea Redsys plataformaren jabetzakoa baita.

Webgune honek 3DSecure sistemekin ordainketak egiteko erabiltzen diren SSL protokoloak betetzen ditu; beraz, ordainketa-datuak zerbitzari seguruetara bideratzen dira, eta saltokiak ezin ditu zerbitzari horiek eskuratu edo gorde.

Webgune honen erabiltzaileak azaldutako guztiaren jakitun dira, eta beren borondatez onartzen dute.

Esta página web ha sido creada para el AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA, con carácter informativo y es gestionada por AISILAN XXI SL. El hecho de acceder a esta página implica el conocimiento y aceptación de los siguientes términos y condiciones:

1. Titularidad de la página web

El nombre del dominio https://sarrerakzumaia.eus/, está registrado a favor de AISILAN XXI SL, con CIF B95193827 y domicilio social en San Miguel, Nº 8 – 1 48340 AMOREBIETA (BIZKAIA). Teléfono de contacto (+34) 946 730652 y dirección de correo electrónico admin@asilan.com.

2. Propiedad intelectual de la web

Todos los derechos de propiedad intelectual del contenido de esta página web y su diseño gráfico, son propiedad exclusiva de AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA, y es a quien le corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos.

Por lo tanto queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial, sin la autorización expresa de AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA. Igualmente, todos los signos distintivos, marcas, nombres comerciales o signos de cualquier clase contenidos en esta página web están protegidos por ley.

3. Contenido de la web y enlaces

AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos de su página web, siendo exclusiva responsabilidad de la persona que accede a ellos o los utiliza. Tampoco asume ninguna responsabilidad por la información contenida en las páginas web de terceros a las que se pueda acceder por enlaces desde la página https://sarrerakzumaia.eus/. La presencia de estos enlaces tiene una finalidad informativa, no constituyendo en ningún caso una invitación a la contratación de productos o servicios que se ofrezcan en la página web de destino. En caso de que AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA tenga conocimiento efectivo que la actividad o la información a la que se remite desde estos enlaces es ilícita, constitutiva de delito o puede lesionar bienes o derechos de terceros susceptibles de indemnización, actuará con la diligencia necesaria para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente con la mayor brevedad posible.

4. Actualización y modificación de la página web

AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar la información contenida en su página web, y su configuración o presentación, en cualquier momento, sin previo aviso y sin asumir ninguna responsabilidad para hacerlo.

5. Indicaciones sobre aspectos técnicos

AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA no asume ninguna responsabilidad que se pueda derivar de problemas técnicos o errores en los equipos informáticos, no imputables a AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA, que se produzcan durante la conexión en la red de Internet, o que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera de su control.

Desde AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA no se garantiza la ausencia de virus y otros elementos que puedan causar daños en los sistemas informáticos, en los documentos electrónicos o en los ficheros de usuario de esta página web o de páginas web de terceros, y por tanto, no se responsabiliza de los prejuicios que se puedan producir por estas causas.

También queda exonerado de toda responsabilidad ante posibles daños o prejuicios que pueda sufrir el usuario como consecuencia de errores, defectos uno omisiones en la información que facilita cuando proceda de terceras fuentes.

6. Tratamiento de datos del usuario.

Sin prejuicio del previsto en el indicado en cada uno de los formularios de la página web, cuando el usuario facilite sus datos de carácter personal, está autorizando expresamente a AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA. al tratamiento automatizado de sus Datos Personales para las finalidades indicadas en los mismos formularios.

AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA, incorporarán los datos facilitados por el usuario en un fichero de su titularidad debidamente comunicado a la Agencia de Protección de Datos. AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA no cederán a terceros los datos recogidos sin consentimiento del usuario. El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, al Servicio de Atención de AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA.

7. Legislación y jurisdicción aplicable.

A todos los efectos, las relaciones con los usuarios, que se deriven de la prestación de los servicios contenidos en esta página web, están sometidos a la legislación y jurisdicción española.

8. Los datos personales vinculados a las tarjetas de crédito no se almacenan en el web https://sarrerakzumaia.eus/ puesto que la pasarela de pago es propiedad de la plataforma Redsys.

Este sitio web cumple con los protocolos SSL que se utilizan para la realización de pagos con sistemas 3DSecure, por lo que los datos de pago se redirigen a servidores seguros sin que el comercio pueda acceder a ellos o almacenarlos.

Los usuarios de esta página web son conscientes de todo el expuesto y lo aceptan voluntariamente.